Legislație

– Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
– OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale , cu modificările și completările ulterioare;
– Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 477/2004 -privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.