Carieră

Anunț public – Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva

 

Nr. 4522 / 16.01.2018
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
A N U N Ţ PUBLIC
Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural
„Dragan Muntean” Deva

Condiţii de participare la concursul de proiecte de management organizat pentru
ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii :
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management, respectiv :
– deține diplomă / certificat / atestat de absolvire a unui curs de management
sau
– a desfășurat activități manageriale, dovedite cu adeverință, cel puțin 3 ani;
e) are vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani;
f) nu i-a încetat contractul individual de munca/raportul de serviciu / contractul de
management din motive imputabile persoanei în ultimii 5 ani.

CALENDARUL DE DESFASURARE a concursului de proiecte de management
organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan
Muntean Deva

Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului
calendar, cu respectarea dispoziţiilor art. 9 și art. 19 – 20 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 189 / 2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările și completările ulterioare :
a) aducerea la cunoştinţa publică a anuntului de concurs care va cuprinde : condiţiile
de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare
şi desfăşurare a concursului și de solutionare a contestatiilor, datele de depunere a
dosarelor de concurs și a proiectelor de management, datele stabilite pentru
desfăşurarea etapelor concursului – la data de 19 ianuarie 2018 ;
b) depunerea dosarelor de concurs si a proiectelor de management de către
candidaţi – până la data de 16 februarie 2018 ;
c) selecția dosarelor – în data de 19 – 20 februarie 2018 ;
d) comunicarea către candidați a rezultatelor selecției dosarelor – la data de 21
februarie 2018 ;
e) analiza proiectelor de management – în perioada 22 februarie – 2 martie ;
f) comunicarea candidaţilor, în scris, a notei obţinute în prima etapă a concursului, în
termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum și aducere la cunoștință publică
– la data de 5 martie 2018 ;
g) susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – în perioada 06 martie
– 09 martie 2018;
h) comunicarea candidaților, în scris, a rezultatelor în termen de 24 de ore de la
încheierea ultimei etape, precum și aducerea la cunoștință publică a acestuia – la data
de 12 martie 2018 ;
i) depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind
organizarea şi desfăşurarea concursului în termen de 5 zile lucrătoare de la data
aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului – în perioada 13 martie – 19
martie 2018 ;
l) soluționarea contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării
termenului pentru depunerea contestaţiilor – în perioada 20 martie – 22 martie 2018 ;
k) aducere la cunoştinţa publică a rezultatului final, a listei nominale a candidaților şi
a altor informaţii de interes public, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în
care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora – cel târziu
la data de 23 martie 2018.

ACTELE NECESARE PARTICIPARII la concursul de proiecte de management
organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan
Muntean Deva

Dosarul de concurs va contine urmatoarele acte :
1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea datelor de contact ;
2. Copia actului de identitate ;
3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și al perfecționărilor ( diplomă de
licență sau echivalentă, diploma / atestat / certificat care atestă absolvirea unui curs
de management ) ;
4. Copia carnetului de munca până la data de 1 ianuarie 2011 / adeverință care atestă
vechimea în muncă și specialitate ulterior datei de 1 ianuarie 2011 / adeverință care
atestă experiența managerială ;
5. Cazierul judiciar ;
6. Declarație pe proprie răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă /
raportul de serviciu / contractul de management din motive imputabile persoanei în
ultimii 5 ani ;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de catre unitățile sanitare abilitate ;
8. Curricullum vitae ;
9. Proiectul de management ;

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta fie însoțite de documentele originale
în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs, fie în copii legalizate .
Proiectul de management trebuie întocmit și structurat obligatoriu conform
Caietului de obiective, în format scris și format electronic ( CD sau DVD ), cu
respectarea prevederilor art. 13 al OUG nr. 189 / 2008, fără a fi personalizat, fără a
avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului .
Sunt considerate indicii privind identitatea autorului semnăturile olografe pe
paginile format hârtie, menționarea numelui și/sau prenumelui persoanei care a întocmit
proiectul în cadrul textului pe format hârtie sau electronic, pe suportul CD / DVD sau în
proprietățile fișierului electronic.
Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la Serviciul resurse
umane – Primaria municipiului Deva – cam. 4 .
Proiectul întocmit de candidat este limitat la un numar de 50 pagini + anexe;
pagina format A4, margini : stânga 2 cm, dreapta 2 cm, sus 1,25 cm, jos 1,25 cm,
aliniere randuri justified, font Arial 12 pentru textul de bază și Arial 14 pentru titluri,
spațiul între rânduri 1,5 linii, indentation ( spațiul liber de la începutul unei linii / rând
care semnalizează începutul unui nou paragraf ) 1 cm, utilizând în mod obligatoriu
diacritice, numerotare pagini : jos, centru ) si trebuie sa contina punctul de vedere al
candidatului asupra dezvoltarii institutiei pe durata proiectului de management.
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor
prevazute din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 / 2008, cu modificările şi
completările ulterioare .
Potrivit art. 14 din O.U.G. 189 / 2008, candidații pot solicita informații
suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri
motivate.
În termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii privind
solicitarea de date suplimentare, instituția publică de cultură pentru care se organizează
concursul este obligată să furnizeze informațiile solicitate.

BIBLIOGRAFIA concursului de proiecte de management organizat pentru
ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 / 2008 privind managementul institutiilor de
spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al
asezamintelor culturale de drept public – MONITORUL OFICIAL nr. 817 / 2008, cu
modificările şi completările ulterioare
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale – MONITORUL OFICIAL nr. 1038 /
2006 cu modificările şi completările ulterioare
3. ORDONANŢĂ nr. 21 / 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic – MONITORUL
OFICIAL nr. 82 / 2007
4. ORDIN nr. 2.193 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a aşezămintelor culturale – MONITORUL OFICIAL nr. 312 / 2004
5. LEGE nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata – MONITORUL
OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii – republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 345 /
2011, cu modificările şi completările ulterioare
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management şi Caietul de obiective sunt publicate pe pagina de internet a
Primariei municipiului Deva (sectiunea CONCURSURI / FORMULARE – ANUNTURI
CONCURS) şi a Centrului Cultural „Dragan Muntean” Deva
(https://www.centrulculturaldeva.ro ), precum și la sediile celor două instituții.


Anunț public: 


Regulament concurs: 


Caiet de obiective: 

De