Anunțuri

Anunț public

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA

ANUNŢ PUBLIC

Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva

Primaria municipiului Deva organizează, la sediul său din Piața Unirii, nr.4, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2.799 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva .

CONDIŢII DE PARTICIPARE la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ;

b) are capacitate deplină de exerciţiu ;

c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență Studii culturale ( potrivit Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare ) ;

d) are diploma/atestat/certificat care atesta absolvirea unui curs de management ;

e) are vechime în specialitatea studiilor prevazute la pct. c) de minim 9 ani ;

f) nu i-a incetat contractul individual de munca/raportul de serviciu/contractul de management din motive imputabile persoanei in ultimii 5 ani ;

CALENDARUL DE DESFASURARE al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 / 2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a caietului de obiective, a bibliografiei, a prezentului regulament, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului la data de 9 MARTIE 2017;

b) depunerea dosarelor de concurs si a proiectelor de management de către candidaţi până la data de 30 MARTIE 2017 ;

c) comunicarea rezultatelor selectiei dosarelor – 31 MARTIE 2017;

c) analiza proiectelor de management, în perioada 31 MARTIE – 6 APRILIE 2017 ;

d) comunicarea candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia şi afişarea rezultatelor la sediul Primăriei municipiului Deva ( 7 APRILIE 2017 ) ;

e) susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului , în perioada 10 – 12 APRILIE 2017

f) afișarea rezultatelor în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape a concursului (13 APRILIE 2017) ;

g) depunere contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de o zi lucratoare de la afișarea rezultatului concursului ( 14 APRILIE 2017 ) ;

h) soluționarea contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor ( 18 – 20 APRILIE 2017 ) ;

i) afișarea rezultatului final, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi soluționate contestaţiile (21 APRILIE 2017 ) ;

ACTELE NECESARE PARTICIPARII la concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

Dosarul de concurs va contine urmatoarele acte :

1. Cerere de inscriere la concurs, cu precizarea datelor de contact ;

2. Copia actului de identitate ;

3. Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ( diploma licenta, diploma/atestat/certificat care atesta absolvirea cursului de management ) ;

4. Copia carnetului de munca / adeverinta care atesta vechimea in munca si specialitate ulterior datei de 1 ianuarie 2011 ;

5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale ; candidatul care a depus la dosar o declaratie in acest sens are obligatia ca pana la prima proba a concursului sa completeze dosarul cu originalul cazierului judiciar ;

6. Declaratie pe proprie raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca/raportul de serviciu/contractul de management din motive imputabile persoanei in ultimii 5 ani ;

7. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;

8. Curricullum vitae ;

Copiile de pe actele de mai sus se prezinta fie insotite de documentele originale in vederea certificarii pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, fie in copii legalizate .

Dosarele de concurs si proiectele de management se depun la Serviciul resurse umane – Primaria municipiului Deva – cam. 4 in termenul prevazut in calendarul de desfasurare .

Proiectul de management întocmit de candidat este limitat la un numar de 50 pagini + anxe ( pagina format A4, margini : stânga 2 cm, dreapta 2 cm, sus 1,25 cm, jos 1,25 cm, aliniere randuri justified, font Arial 12 pentru textul de bază și Arial 14 pentru titluri, spațiul între rânduri 1,5 linii, indentation 1,2 cm, utilizând în mod obligatoriu diacritice, numerotare pagini : jos, centru ) si trebuie sa contina punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltarii institutiei pe durata proiectului de management.

Proiectul de management trebuie intocmit si structurat conform Caietului de obiective, in format scris si format electronic ( CD sau DVD ), cu respectarea prevederilor art. 13 al OUG nr. 189 / 2008, fara a fi personalizat, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului .

Sunt considerate indicii privind identitatea autorului semnaturile olografe pe paginile format hartie, mentionarea numelui si/sau prenumelui persoanei care a intocmit proiectul in cadrul textului pe format hartie sau electronic, pe suportul CD / DVD sau in proprietatile fisierului electronic .

Potrivit art. 14 din O.U.G. 189 / 2008, candidatii pot solicita informatii suplimentare necesare elaborarii proiectelor de management, in baza unei cereri motivate.

In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, institutia publica de cultura pentru care se organizeaza concursul este obligata sa furnizeze informatiile solicitate

BIBLIOGRAFIA concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 / 2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public – MONITORUL OFICIAL nr. 817 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare

2. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale – MONITORUL OFICIAL nr. 1038 / 2006 cu modificările şi completările ulterioare

3. ORDONANŢA nr. 21 / 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic – MONITORUL OFICIAL nr. 82 / 2007

4. ORDINUL nr. 2.193 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale – MONITORUL OFICIAL nr. 312 / 2004

5. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata – MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi Caietul de obiective sunt publicate pe pagina de internet a Primariei municipiului Deva ( sectiunea CARIERA ) şi a Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva (https://www.centrulculturaldeva.ro ), precum și la sediile celor două instituții.


Regulament concurs: 


Caiet de obiective: 


 

De