Anunțuri

Anunț public

 

Nr. 38.997 / 02.11.2017
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
A N U N Ţ PUBLIC
Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural
“Dragan Muntean” Deva

Primăria municipiului Deva organizează, la sediul său din Piața Unirii, nr.4, în
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189 / 2008 privind
managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale
Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentuluicadru
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modeluluicadru
al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru
ocuparea postului de manager la Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva .
CONDIŢII DE PARTICIPARE la concursul de proiecte de management organizat pentru
ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii :
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;specializarea Drept
d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management, respectiv :
– deține diplomă / certificat / atestat de absolvire a unui curs de management
sau
– a desfășurat activități manageriale, dovedite cu adeverință, cel puțin 3 ani;
e) are vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani;
f) nu i-a încetat contractul individual de munca/raportul de serviciu / contractul de
management din motive imputabile persoanei în ultimii 5 ani.

CALENDARUL DE DESFASURARE a concursului de proiecte de management
organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean
Deva

Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar, cu
respectarea dispoziţiilor art. 9 și art. 19 – 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 /
2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările
ulterioare :
a) aducerea la cunoştinţa publică a anuntului de concurs care va cuprinde : condiţiile de
participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare şi
desfăşurare a concursului și de solutionare a contestatiilor, datele de depunere a dosarelor
de concurs și a proiectelor de management, datele stabilite pentru desfăşurarea etapelor
concursului – la data de 03 noiembrie 2017 ;
b) depunerea dosarelor de concurs si a proiectelor de management de către candidaţi –
până la data de 24 noiembrie 2017 ;
c) selecția dosarelor – în data de 27 noiembrie 2017 ;
d) comunicarea către candidați a rezultatelor selecției dosarelor – la data de 28 noiembrie
2017 ;
e) analiza proiectelor de management – în perioada 29 noiembrie – 07 decembrie 2017 ;
f) comunicarea candidaţilor, în scris, a notei obţinute în prima etapă a concursului, în
termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum și aducere la cunoștință publică – la
data de 08 decembrie 2017 ;
g) susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – în perioada 12 decembrie
– 15 decembrie 2017 ;
h) comunicarea candidaților, în scris, a rezultatelor în termen de 24 de ore de la
încheierea ultimei etape, precum și aducerea la cunoștință publică a acestuia – la data de 18
decembrie 2017 ;
i) depunerea contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea
şi desfăşurarea concursului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa
candidaţilor a rezultatului concursului – în perioada 18 – 27 decembrie 2017 ;
j) soluționarea contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului
pentru depunerea contestaţiilor – în perioada 28 decembrie 2017 – 03 ianuarie 2018 ;
k) aducere la cunoştinţa publică a rezultatului final, a listei nominale a candidaților şi a
altor informaţii de interes public, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care
pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora – cel târziu la data de
05 ianuarie 2018 ;

ACTELE NECESARE PARTICIPARII la concursul de proiecte de management organizat
pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

Dosarul de concurs va contine urmatoarele acte :
1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea datelor de contact ;
2. Copia actului de identitate ;
3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și al perfecționărilor ( diplomă de licență
sau echivalentă, diploma / atestat / certificat care atestă absolvirea unui curs de
management ) ;
4. Copia carnetului de munca până la data de 1 ianuarie 2011 / adeverință care atestă
vechimea în muncă și specialitate ulterior datei de 1 ianuarie 2011 / adeverință care
atestă experiența managerială ;
5. Cazierul judiciar ;
6. Declarație pe proprie răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă /
raportul de serviciu / contractul de management din motive imputabile persoanei în ultimii
5 ani ;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
catre unitățile sanitare abilitate ;
8. Curricullum vitae ;
9. Proiectul de management ;
Copiile de pe actele de mai sus se prezinta fie însoțite de documentele originale în
vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs, fie în copii legalizate .
Proiectul de management trebuie întocmit și structurat obligatoriu conform Caietului de
obiective, în format scris și format electronic ( CD sau DVD ), cu respectarea prevederilor art.
13 al OUG nr. 189 / 2008, fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii
privind identitatea autorului .
Sunt considerate indicii privind identitatea autorului semnăturile olografe pe paginile
format hârtie, menționarea numelui și/sau prenumelui persoanei care a întocmit proiectul în
cadrul textului pe format hârtie sau electronic, pe suportul CD / DVD sau în proprietățile
fișierului electronic.
Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la Serviciul resurse umane
– Primaria municipiului Deva – cam. 4 .
Proiectul întocmit de candidat este limitat la un numar de 50 pagini + anxe ( pagina
format A4, margini : stânga 2 cm, dreapta 2 cm, sus 1,25 cm, jos 1,25 cm, aliniere randuri
justified, font Arial 12 pentru textul de bază și Arial 14 pentru titluri, spațiul între rânduri 1,5
linii, indentation ( spațiul liber de la începutul unei linii / rând care semnalizează începutul
unui nou paragraf ) 1 cm, utilizând în mod obligatoriu diacritice, numerotare pagini : jos,
centru ) si trebuie sa contina punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltarii institutiei pe
durata proiectului de management.
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor prevazute
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 / 2008, cu modificările şi completările
ulterioare .
Potrivit art. 14 din O.U.G. 189 / 2008, candidații pot solicita informații suplimentare
necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate.
În termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii privind solicitarea
de date suplimentare, instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul este
obligată să furnizeze informațiile solicitate .
Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la Serviciul resurse umane –
Primaria municipiului Deva – cam. 4 .

BIBLIOGRAFIA concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea
postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 / 2008 privind managementul institutiilor de
spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al
asezamintelor culturale de drept public – MONITORUL OFICIAL nr. 817 / 2008, cu
modificările şi completările ulterioare
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale – MONITORUL OFICIAL nr. 1038 /
2006 cu modificările şi completările ulterioare
3. ORDONANŢĂ nr. 21 / 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic – MONITORUL
OFICIAL nr. 82 / 2007
4. ORDIN nr. 2.193 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a aşezămintelor culturale – MONITORUL OFICIAL nr. 312 / 2004
5. LEGE nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata – MONITORUL
OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii – republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 345 /
2011, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management
şi Caietul de obiective sunt publicate pe pagina de internet a Primariei municipiului Deva
( sectiunea CARIERA ) şi a Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva
(https://www.centrulculturaldeva.ro ), precum și la sediile celor două instituții.

 


Anunț public: 


Regulament concurs: 


Caiet de obiective: 


De