Anunțuri

Anunț public

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA

A N U N Ţ PUBLIC

Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva

Primăria municipiului Deva organizează, la sediul său din Piața Unirii, nr.4, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189 / 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva .

CONDIŢII DE PARTICIPARE la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii :
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ;
b) are capacitate deplină de exerciţiu ;
c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
– Domeniul Ştiinţe umaniste şi arte – Ramura Filologie ;
– Domeniul Științe sociale – Ramura Științe ale comunicării – Jurnalism ;
d) are diploma/atestat/certificat care atestă absolvirea unui curs de management ;
e) are vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani ;
f) nu i-a încetat contractul individual de muncă/raportul de serviciu/contractul de management din motive imputabile persoanei în ultimii 5 ani ;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

Concursul de proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 / 2008, cu modificările și completările ulterioare :

a) aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, a caietului de obiective, a bibliografiei, a regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, a datelor de depunere a mapelor de concurs și a proiectelor de management precum și a datelor de desfăşurare a etapelor concursului – la data de 7 iunie 2017 ;
b) depunerea dosarelor de concurs și a proiectelor de management de către candidaţi – până la data de 3 iulie 2017 ;
c) comunicarea rezultatelor selecției dosarelor – la data de 4 iulie 2017 ;
d) analiza proiectelor de management – în perioada 4 – 14 iulie 2017 ;
e) comunicarea candidaţilor, în scris, a notei obţinute în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia şi afişarea rezultatelor la sediul Primăriei municipiului Deva – la data de 17 iulie 2017 ;
f) susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – în perioada 18 – 21 iulie 2017 ;
g) afișarea rezultatelor în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape a concursului – la data de 24 iulie 2017 ;
h) depunere de contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului – în perioada 25 – 27 iulie 2017 ;
i) soluționarea contestaţiilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor – în perioada 28 iulie – 1 august 2017 ;
j) afișarea rezultatului final, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi soluționate contestaţiile – la data de 2 august 2017 ;

ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII la concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

Dosarul de concurs va conține următoarele acte :

1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea datelor de contact ;
2. Copia actului de identitate ;
3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor ;
4. Copia carnetului de munca / adeverință care atestă vechimea în muncă și specialitate ulterior datei de 1 ianuarie 2011 ;
5. Cazierul judiciar ;
6. Declarație pe proprie răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă / raportul de serviciu / contractul de management din motive imputabile persoanei în ultimii 5 ani ;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitățile sanitare abilitate ;
8. Curricullum vitae ;
9. Proiectul de management ;
Copiile de pe actele de mai sus se prezinta fie însoțite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, fie în copii legalizate .

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 50 pagini + anxe ( pagina format A4, margini : stânga 2 cm, dreapta 2 cm, sus 1,25 cm, jos 1,25 cm, aliniere rânduri justified, font Arial 12 pentru textul de bază și Arial 14 pentru titluri, spațiul între rânduri 1,5 linii, indentation ( spațiul liber de la începutul unei linii / rând care semnalizează începutul unui nou paragraf ) 1 cm, utilizând în mod obligatoriu diacritice, numerotare pagini : jos, centru ) și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management.

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor prevăzute din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de management trebuie întocmit și structurat conform Caietului de obiective, în format scris și format electronic ( CD sau DVD ), cu respectarea prevederilor art. 13 al OUG nr. 189 / 2008, fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului.

Sunt considerate indicii privind identitatea autorului semnăturile olografe pe paginile format hârtie, menționarea numelui și/sau prenumelui persoanei care a întocmit proiectul în cadrul textului pe format hârtie sau electronic, pe suportul CD / DVD sau în proprietățile fișierului electronic .

Potrivit art. 14 din O.U.G. 189 / 2008, candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate.

În termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informațiile solicitate .

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun la Serviciul resurse umane – Primaria municipiului Deva – cam. 4 .

BIBLIOGRAFIA concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de Manager la Centrul Cultural Dragan Muntean Deva

1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 189 / 2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor culturale de drept public – MONITORUL OFICIAL nr. 817 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale – MONITORUL OFICIAL nr. 1038 / 2006 cu modificările şi completările ulterioare

3. ORDONANŢĂ nr. 21 / 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic – MONITORUL OFICIAL nr. 82 / 2007

4. ORDIN nr. 2.193 / 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale – MONITORUL OFICIAL nr. 312 / 2004

5. LEGE nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata – MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii – republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi Caietul de obiective sunt publicate pe pagina de internet a Primariei municipiului Deva ( sectiunea CARIERA ) şi a Centrului Cultural “Dragan Muntean” Deva (https://www.centrulculturaldeva.ro ), precum și la sediile celor două instituții.


Anunț public: 


Regulament concurs: 


Caiet de obiective: 


De